Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 208863.
KRS 0000258489, REGON 220249686, NIP 8392987553
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-06-07 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18179/10/533]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Seaside Project" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2010.10.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU ZAWARTY PRZED ANNĄ WOJDYGOWSKĄ - NOTARIUSZEM W SŁUPSKU, UL. ZAMENHOFA 4/1, REPERTORIUM "A" NR 8659/2010, ZMIANA PAR. 7 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 HOTELE I RESTAURACJE

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA

WPISAĆ

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA