Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 39504.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-24 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4118/10/915]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm ochroniarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 80.10.Z (Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa).

Liczba rekordów:
4 535

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 045 999

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.03.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiZMIANA § § 6, 11; TEKST JEDNOLITY Z DN. 29.12.2009 - NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 28611/2009

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWACKI
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALICHOWSKA
2.ImionaANETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 10 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 40 Z BARY

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 5 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

WPISAĆ

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

77

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

78

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

79

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

80

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

81

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

82

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

83

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

84

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

85

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

86

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

87

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 91 Z LEASING FINANSOWY

88

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

89

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

90

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

91

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

92

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

93

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

94

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

95

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

96

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

97

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

98

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

99

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

100

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE