V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 5993.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 274/09
[BMSiG-5759/2011]

Sygn. akt XVII AmC 274/09

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSR (del.) Łukasz Piebiak, protokolant: apl. radc. Jarosław Kabała, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2009 r. w Warszawie na rozprawie na skutek pozwu wniesionego w dniu 21 stycznia 2009 r. sprawy powództwa Jarosława Kniecia przeciwko Uniqa Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Spółce Akcyjnej w Łodzi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:

I. Powództwo w całości oddala.

II. Zasądza od Jarosława Kniecia na rzecz Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej w Łodzi kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

III. Kosztami sądowymi, od których Jarosław Knieć był zwolniony, obciąża Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Warszawie.

IV. Zarządza publikację prawomocnego wyroku w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" na koszt Jarosława Kniecia.

SSR Łukasz Piebiak

Na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 29 czerwca 2009 r., sygn. akt XVII AmC 274/09, Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt VIA Ca 1175/09:

1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- w punkcie I uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy zawartego w "Tabeli opłat i kosztów" zatwierdzonej uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Łodzi nr 157/2008, stanowiącej załącznik do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zatwierdzonych uchwałą nr 144/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Łodzi o następującej treści: "opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) - przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego - 100%, jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok", zaś w pozostałej części oddala powództwo;

- w punkcie II znosi wzajemnie między stronami koszty procesu;

- w punkcie III nakazuje pobrać od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Łodzi na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu, od której powód był zwolniony;

- w punkcie IV zarządza publikację prawomocnego wyroku w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" na koszt pozwanego.

2. Oddala apelację w pozostałej części.

3. Znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

4. Nakazuje pobrać od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Łodzi na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od apelacji, od której powód był zwolniony.