XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 77013.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-05-11 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6173/12/984]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
536 936

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 705

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.05.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaBIOPHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA
2.Adresmiejscowość GDYNIA ulica SPOKOJNA nr domu 25 kod pocztowy 81-549 poczta GDYNIA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.02.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR RYŁKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 338/2012

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAAß
2.ImionaPATRICK AMADEUS Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALSKA
2.ImionaDOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAAß
2.ImionaPATRICK AMADEUS Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALSKA
2.ImionaDOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 PRODUKCJA ODZIEŻY

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 0 PRODUKCJA MEBLI

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 TRANSPORT WODNY

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 TRANSPORT LOTNICZY

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 ZAKWATEROWANIE

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 TELEKOMUNIKACJA

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 91 Z LEASING FINANSOWY

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA