Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 48378.
KRS 0000455968, REGON 146609995, NIP 5110289607
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-03-26 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6695/13/936]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: R2 sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2013.03.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaR2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻUROMIŃSKI gmina ŻUROMIN miejscowość RACZYNY
2.Adresmiejscowość RACZYNY ulica PIASKOWA nr domu 24 kod pocztowy 09-300 poczta ŻUROMIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MARCA 2013 R., ASESOR NOTARIALNY KAROLINA WOLF-GŁACZKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE BOŻENY STROJNOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY CHOPINA 5A LOK. 6, REPERTORIUM A NR 916 /2013

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAKUBOWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAKUBOWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy03 RYBACTWO

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy07 GÓRNICTWO RUD METALI

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 PRODUKCJA ODZIEŻY

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 PRODUKCJA METALI

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 PRODUKCJA MEBLI

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 TRANSPORT WODNY

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 TRANSPORT LOTNICZY

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 TELEKOMUNIKACJA

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 2 PRAKTYKA LEKARSKA

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

77

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

78

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

79

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

80

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

81

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

82

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

83

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA