Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 66595.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-04-10 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1828/14/742]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza oczyszczalni ścieków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 37.00.Z (Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków).

Liczba rekordów:
2 668

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów alkoholowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.25.Z (Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
4 831

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2014.04.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT BIZNESU
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2.Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica WŁADYSŁAWA WARNEŃCZYKA nr domu 11 kod pocztowy 15-136 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejEINSTYTUTBIZNESU@GMAIL.COM
4.Adres strony internetowejEIB.ORG.PL/EIB

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu25.02.2014 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER GOSPODARKI, PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoANDRZEJUK
2.ImionaKONR AD MICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoBRZOZOWSKI
2.ImionaKAMIL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiA) ROZWÓJ I PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, B) UMOŻLIWIANIE PRZEDSIĘBIORCOM I INSTYTUCJOM DOSTOSOWYWANIA SIĘ DO SYTUACJI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ, C) DBANIE O WYSOKI POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH OBYWATELOM PRZEZ INSTYTUCJE PUBLICZNE I PRYWATNE, D) PODNIESIENIE POZIOMU KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH ORAZ OŻYWIANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, E) KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, F) STYMULACJA ROZWOJU OSOBISTEGO OBYWATELI.