Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 27.
KRS 0000056844, REGON 010058960, NIP 5220002334
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-30 r.
[BMSiG-17615/2014]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polskie Linie Lotnicze "Lot" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLL LOT S.A. z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji o następującej treści:

"Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLL LOT S.A.

z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5%

kapitału zakładowego przez akcjonariuszy posiadających

łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PLL LOT S.A., działając na podstawie art. 418 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o przymusowym wykupie 310.180 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o następujących numerach:

a) od 1263921 do 1265307,
b) od 1265381 do 1280272,
c) od 1280346 do 1325970,
d) od 1326044 do 1339475,
e) od 1339549 do 1381231,

f) od 1381305 do 1420651,

g) od 1420725 do 1497979,
h) od 1498029 do 1520973,

i) od 1521011 do 1562783,
j) od 1562821 do 1567100,

k) od 1567120 do 1568639,

l) od 1568659 do 1570273,

m) od 1570293 do 1574718,

po cenie ustalonej przez biegłego wyznaczonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki PLL LOT S.A.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną nabyte przez Skarb Państwa, tj. akcjonariusza posiadającego 99,7% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

3. Akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi i o których mowa w pkt 1, powinni w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o przymusowym wykupie akcji złożyć dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia PLL LOT S.A. za pośrednictwem podmiotu wskazanego w ogłoszeniu o przymusowym wykupie akcji, opublikowanym w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".

W związku z powyższym na podstawie art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych wzywa się akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do ich złożenia za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o wykupie. W przypadku niezłożenia akcji Zarząd PLL LOT S.A. unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Zarząd PLL LOT S.A. w związku z art. 418 § 3 oraz art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że cena wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLL LOT S.A. z dnia 20 grudnia 2014 r., została ustalona przez biegłego - Spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powołanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLL LOT S.A. z dnia 20 grudnia 2014 r., ogłoszona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PLL LOT S.A. w dniu 23 grudnia 2014 r. i wynosi 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) za każdą akcję.

Zarząd PLL LOT S.A. informuje, że w celu usprawnienia obsługi akcjonariuszy mniejszościowych, związanej z przymusowym wykupem akcji, akcjonariusze powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A. w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, w godz. 900-1700, celem złożenia dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia przez PLL LOT S.A.