Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 347729.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-18 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/22933/15/247]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
546 448

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2015.11.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALCZYK
2.ImionaANDRZEJ MARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJODŁOWSKA
2.ImionaDOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROLKA
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy87 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 93 Z WYDOBYWANIE SOLI

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

WPISAĆ

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

77

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI