Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 21902.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-02-04 r.
[BMSiG-21632/2017]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza wytwórców energii elektrycznej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 35.11.Z (Wytwarzanie energii elektrycznej).

Liczba rekordów:
6 775

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd NOEN ENERGETYKA POŁUDNIE S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 30.06.2016, godz.1300, w siedzibie: Katowice, ul. Janowska 2/2.

Porządek:

1. Otwarcie Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Rozpatrzenie spr. Zarządu z dział. Spółki w 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

5. Rozpatrzenie spr. Rady Nadzorczej z dział. w 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

6. Rozpatrzenie spr. Fin. Spółki za rok obr. 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

7. Podjęcie uchwał: w sprawie podziału zysku za rok 2016

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

9. Zamknięcie obrad