I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 27504.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-23 r.
[BMSiG-27673/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu stalowowolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie stalowowolskim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
13 898

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa podkarpackiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie podkarpackim.

Liczba rekordów:
321 528

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia od prawa poboru akcji nowej emisji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości.

11. Podjęcie uchwał w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych.

12. Zamknięcie obrad.

Poniżej podajemy zmiany do Statutu:

I. Nadaje się nową treść § 8 ust. 1 w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 261 728 667,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych)."

i dodaje się pkt 9 w § 8 ust. 2 o treści:

"9) 1 621 052 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa ) akcje imienne serii I od numeru 53 479 721 do numeru 55 100 772 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.

II. Nadaje się nową treść § 10 ust. 4 w brzmieniu:

4. W przypadku gdy Spółka nie zwróciła w całości lub w części na żądanie Skarbu Państwa wsparcia niebędącego pomocą publiczną ("wsparcie"), zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcje objęte przez Skarb Państwa w drodze subskrypcji zamkniętej w związku z udzieleniem wsparcia mogą zostać umorzone w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 ksh, jeżeli nie zostaną umorzone dobrowolnie. Uchwała Zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego, o której mowa w art. 359 § 7 ksh, zostanie podjęta z uwzględnieniem następujących warunków:

1) wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje objęte przez Skarb Państwa w poszczególnych seriach będzie dla każdej serii nie niższa niż ich cena emisyjna i nie niższa niż wartość, o której mowa w art. 359 § 2 zd. 3 ksh;

2) wysokość żądanego przez Skarb Państwa zwrotu wsparcia oraz wysokość wynagrodzenia za jedną akcję obliczona zgodnie z pkt 1 powyżej ustalona na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd wyznacza liczbę umarzanych akcji.

III. Nadaje się nową treść § 281 w brzmieniu:

W celu zapewnienia należytej kontroli wykorzystania wsparcia, udzielonego zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, wydatkowanie środków wsparcia zgromadzonych na rachunku bankowym dla inwestycji, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały.

IV. Nadaje się nową treść § 282 ust. 1 pkt 1) w brzmieniu:

1) za okres kwartalny, w terminie 45 dni po upływie kwartału, z tym że pierwsze sprawozdanie kwartalne zostanie przekazane 45 dni po zakończeniu 2017 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby niewymienione w Rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.