V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 27652.
SĄD REJONOWY W CHORZOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 829/16
[BMSiG-27465/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 829/16 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Chorzów o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Grażynie Wojtyczce (Wojtyczka) z domu Gwóźdź, c. Franciszka i Julii, zmarłej dnia 29 marca 2014 r. w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Chorzowie, urodzonej dnia 19 stycznia 1955 r. w Chorzowie, rozwódce.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.