V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 27653.
SĄD REJONOWY W MOGILNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 22/17
[BMSiG-27483/2017]

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Mogilnie, I Wydział Cywilny, z siedzibą w Mogilnie pod sygnaturą I Ns 22/17 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Szarzyńskiego, Henryki Szarzyńskiej i Kazimierza Szarzyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Śmiejkowskiej, urodzonej 29 lipca 1925 roku w miejscowości Wielowieś, córce Teodora i Pelagii z domu Krzymińska, zmarłej 18 kwietnia 2016 roku w Strzelnie, ostatnio stale zamieszkałej w Strzelnie.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w ewentualnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.