I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 42418.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-10-22 r.
Pozycja 42418.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-12-30 r.
[BMSiG-42543/2017]

Western Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nr. KRS 0000580166 oraz Brothers Investments Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nr. KRS 0000407120 ogłaszają, że w dniu 31.07.2017 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan połączenia ww. Spółek o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 31 lipca 2017 r. spółek kapitałowych Western Sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Brothers Investments Company Sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana)

Plan połączenia został uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 31 lipiec 2017 r. zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh").

Zarządy spółek Western Sp. z o.o. oraz Brothers Investments Company Sp. z o.o. w związku z zamiarem dokonania połączenia ww. spółek, działając zgodnie z art. 498 ksh, uzgodniły, co następuje:

Spółka Przejmująca:

Western Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-030) Warszawa, plac Powstańcow Warszawy 2a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000580166,

Spółka Przejmowana:

Brothers Investments Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 13a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000407120.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów (sto procent) w Spółce Przejmowanej:

1. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 515 § 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co oznacza, że w ramach procesu połączenia nie nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej;

2. Do procesu połączenia ma zastosowanie art. 515 § 1 ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh, tj. tryb uproszczony połączenia spółek, którego zastosowanie oznacza:

a. Wyłączenie obowiązku umieszczania w planie połączenia informacji o stosunku wymiany udziałów (art. 499 § 1 pkt 2 ksh), zasadach przyznania akcji w spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 ksh), w zakresie określenia dnia, od którego akcje uczestniczą w dywidendzie (art. 499 § 1 pkt 4 ksh);

b. Wyłączenie obowiązku ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej (art. 499 § 2 pkt 3 ksh);

c. Wyłączenie obowiązku dołączania do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2 ksh);

d. Wyłączenie obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek (art. 501 ksh);

e. Wyłączenie obowiązku badania przez biegłego planu połączenia spółek (art. 502 i 503 ksh).

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przyznano takich praw.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewidziano takich korzyści.

5. Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

a. Projekty uchwał o połączeniu Spółek;

b. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
c. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Osoby działające w imieniu łączących się spółek oświadczają, że ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z treścią art. 498 KSH.