I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42442.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-07 r.
[BMSiG-42608/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
266 533

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu nakielskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie nakielskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
9 193

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam-Nakło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001 r. pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2017 r., o godz. 1000, w Woli Rzędzińskiej 297a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Spółki Akcyjnej za jednostkę małą zgodnie z ustawą o rachunkowości.

10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego "POLAM-NAKŁO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu, plac Andersa 5 - Punkt Obsługi Klienta, 85-090 Bydgoszcz, ul. Gdańska 128 - prowadzącego rachunek inwestycyjny, wymieniające numery dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy składać w siedzibie Spółki, w Nakle nad Notecią, ul. Kościelna 8 - Biuro Zarządu, w godzinach od 700 do 1500. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od 900 do 1000. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Z materiałami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółki, w godz. 700-1500, w okresie 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.