IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 42569.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-08-04 r., sygnatura akt: OP VIII Ns-Rej. KRS 15929/17/544
[BMSiG-42639/2017]

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, iż wobec EKOTRECH SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 393035, której ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby to: ul. Kolejowa nr 8A, 48-370 Paczków, powiat nyski, woj. opolskie, wszczęto postępowanie sygn. akt OP VIII Ns-Rej. KRS 15929/17/544, o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 2017.700 z późn. zm.).

Równocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

POUCZENIE

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.