I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45703.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-12-30 r.
[BMSiG-45946/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza agencji public relations i lobbystów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 70.21.Z (Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja).

Liczba rekordów:
4 144

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
419 644

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Spółki RUCH Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000374861 ("Spółka"), informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych), tj. z kwoty 248.050.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 128.050.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez dobrowolne umorzenie 120.000,00 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, należących do Spółki "RUCH" S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby na adres Spółki (ul. Chłodna 52; 00-872 Warszawa) wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, zostaną przez Spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni.
Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za wyrażających zgodę na obniżenie kapitału zakładowego Spółki.