V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 45889.
SĄD REJONOWY W BUSKU-ZDROJU, V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY Z SIEDZIBĄ W KAZIMIERZY WIELKIEJ, sygnatura akt: V Ns 44/17
[BMSiG-45757/2017]

W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, w sprawie sygn. akt V Ns 44/17 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Maderak o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej przez zasiedzenie na rzecz Stanisława Maderak działki oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów numerm 225, o pow. 0,71 ha, położonej w Skorczowie, gmina Kazimierza Wielka, dla której to nieruchomości w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów.

Wzywa się osoby roszczące sobie prawa do ww. nieruchomości, aby zgłosiły się w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w tutejszym Sądzie i wykazały swoje prawo, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.