XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 440884.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-28 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/97733/17/455]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza ubezpieczalni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 65.1 (Ubezpieczenia).

Liczba rekordów:
1 154

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów maszyn dla przemysłu papierniczego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 28.95.Z (Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego).

Liczba rekordów:
64

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA CHARYTATYWNI
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. INFLANCKA nr domu 5 nr lokalu 58 kod pocztowy 00-189 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu29.09.2017R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DS. PRACY I RODZINY PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU, TJ. ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW, ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZBYCIA, NABYCIA, ORAZ OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI, ZACIĄGANIA KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK, UDZIELANIA PORĘCZEŃ - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WYMAGAJĄ ZGODY FUNDATORA, WYRAŻONEJ W FORMIE OŚWIADCZENIA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoSTADNICKA
2.ImionaANNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoMICHAŁOWSKA
2.ImionaMARZENA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiFUNDATOR

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRASUŁA
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 61 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 EDUKACJA

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji1) INICJOWANIE I WSPIERANIE ROZWIĄZAŃ, W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A SZCZEGÓLNIE W OCHRONIE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA, W TYM PRAW DZIECKA, W OCHRONIE ŻYCIA RODZINNEGO I PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ WOBEC NAJUBOŻSZYCH DZIECI I RODZIN; 2) UDZIELANIE POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECIOM I RODZINOM UBOGIM, UMOŻLIWIAJĄCEJ ZASPOKOJENIE NIEZBĘDNYCH POTRZEB, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO CIEPŁEGO POSIŁKU W CIĄGU DNIA; 3) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO USAMODZIELNIENIA SIĘ OSÓB I RODZIN POTRZEBUJĄCYCH ORAZ ICH INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM I ZAPEWNIAJĄCYCH ŻYCIE W WARUNKACH ODPOWIADAJĄCYCH GODNOŚCI CZŁOWIEKA; 4) ORGANIZOWANIE I NIESIENIE POMOCY W KAŻDYM WYMIARZE, W SZCZEGÓLNOŚCI POMOCY BYTOWEJ, EDUKACYJNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ WŚRÓD OSÓB UBOGICH I POTRZEBUJĄCYCH, W TYM UCHODŹCÓW; 5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELE SĄ ZBIEŻNE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI TYCH, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI SĄ SZEROKO ROZUMIANE: ORGANIZOWANIE I NIESIENIE POMOCY W KAŻDYM WYMIARZE, W SZCZEGÓLNOŚCI POMOCY HUMANITARNEJ - BYTOWEJ, EDUKACYJNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ WŚRÓD UBOGICH DZIECI I RODZIN; 6) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM ZDROWIA PSYCHICZNEGO WŚRÓD DZIECI I UBOGICH RODZIN; 7) EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIECI Z UBOGICH RODZIN; 8) WSPÓŁPRACA Z INNYMI GRUPAMI, STOWARZYSZENIAMI LUB FUNDACJAMI, W TYM DZIAŁAJĄCYMI PRZY KLASZTORACH OO. DOMINIKANÓW W POLSCE ORAZ ZA GRANICĄ.