Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 730.
KRS 0000600975, REGON 146901365, NIP 5272701423
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-05 r.
[BMSiG-287/2017]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Zarząd Spółki RNK BIS Sp. z o.o. w Poznaniu ("Spółka"), adres: ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000600975, ogłasza, że uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2016 r. obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 90.174.900,00 zł do kwoty 5.000,00 zł, tj. o kwotę 90.169.900,00 zł w drodze umorzenia 1.803.398 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 90.169.900,00 zł.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwu na adres Spółki w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, zostaną przez Spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.