I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 25183.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-09 r.
[BMSiG-24736/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 023 476

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza biur inżynierskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 71.12.Z (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne).

Liczba rekordów:
53 951

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Dea Upstream Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010632 ("Spółka"), działając na podstawie art. 279 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 30 maja 2018 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 31 maja 2018 roku.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki, tj. ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Likwidator
Krystyna Podwysocka-Wojciechowska