I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 25209.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-21 r.
[BMSiG-24780/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 025 012

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza projektantów mody, grafiki, wzornictwa przemysłowego i dekoratorów wnętrz

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 74.10.Z (Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania).

Liczba rekordów:
13 077

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd ORLEN Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064194, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza uchwałę nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Projekt Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORLEN PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 MAJA 2018 R.

w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 1

Na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Projekt Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") uchwala przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Przymusowemu wykupowi będzie podlegać 35 (słownie: trzydzieści pięć) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, reprezentujących łącznie około 0,23% kapitału zakładowego Spółki o wymienionych poniżej numerach:
A-011402
od A-007883 do A-007916

§ 2

Zobowiązanym do wykupienia wszystkich akcji Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, jest akcjonariusz większościowy Spółki - Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028860, posiadający łącznie 14965 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowi około 99,77% kapitału zakładowego Spółki (dalej "PKN ORLEN"). Wszystkie akcje Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, nabędzie PKN ORLEN.

§ 3

Akcjonariusze Spółki, których akcje wskazane w § 1 powyżej, podlegają przymusowemu wykupowi, powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały złożyć za pokwitowaniem w siedzibie Spółki dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do wydania PKN ORLEN dokumentów akcji Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, niezwłocznie po złożeniu w Spółce dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki. Wydanie PKN ORLEN dokumentów akcji Spółki nie może nastąpić wcześniej niż po uiszczeniu przez PKN ORLEN całej ceny wykupu na rachunek Spółki, a w przypadku akcji, o których mowa w art. 418 § 2a zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, także nie wcześniej niż po unieważnieniu dokumentów akcji Spółki przez Zarząd Spółki w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych i wydaniu w ich miejsce nowych dokumentów akcji Spółki pod tymi samymi numerami emisyjnymi.

§ 5

Prawa z akcji Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, przechodzą na PKN ORLEN z chwilą uiszczenia całej sumy wykupu tj. całej ustalonej przez biegłego ceny wykupu na rachunek Spółki.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki, o których mowa w § 1 powyżej, oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 2 k.s.h, ogłasza, że cena wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa w uchwale nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Projekt Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2018 r. została ustalona przez biegłego rewidenta Panią Joannę Sadren (nr uprawnień 10065) współpracującego z firmą BAA Polska sp. z o.o. powołanego na podstawie uchwały nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Projekt Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2018 r. oraz uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Projekt Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2018 r. i wynosi 2 847,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych) za jedną akcję.