I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 25210.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-03-01 r.
[BMSiG-24831/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza publicznych zespołów szkół i placówek systemu oświaty

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich publicznych zespołów szkół i placówek systemu oświaty zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
5 180

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów odzieży dzianej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 14.3 (Produkcja odzieży dzianej).

Liczba rekordów:
2 146

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd POLON-ALFA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-861) przy ul. Glinki 155, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718974, NIP 554 03 11 901, REGON 091193376 , z kapitałem zakładowym w wysokości 520 650,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 417 § 2 ksh w zw. z art. 418 § 1 ksh, oraz art. 5 § 3 ksh, niniejszym ogłasza, że:

zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego wybranego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia POLON-ALFA Spółki Akcyjnej uchwałą nr 2 z dnia 26 kwietnia 2018 r., tj. CMT Advisory spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jednostkowa cena akcji POLON-ALFA Spółki Akcyjnej podlegającej przymusowemu wykupowi na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLON-ALFA S.A. w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2018 r. wynosi 16.416,30 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i 30/100).