I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34807.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-11 r.
[BMSiG-34588/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza agentów sprzedających maszyny, urządzenia przemysłowe, statki i samoloty

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 46.14.Z (Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów).

Liczba rekordów:
2 333

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Spółki CENTROMOR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 § 1 ksh w zw. z art. 416 § 3 ksh, ogłasza niniejszym treść uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji podjętą na NWZA Spółki w dniu 31 lipca 2018 roku:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie przymusowego wykupu akcji
i wyboru biegłego do ich wyceny

Na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 23 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1 Uchwały

Uchwala się przymusowy wykup akcji Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez większościowego akcjonariusza - Spółkę pod firmą: W.A. - 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada 179.609 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć) akcji Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowiących 98,90% (dziewięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego i odpowiadających 98,90% (dziewięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Uchwały

1. Przymusowym wykupem objętych jest 1991 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii I Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 15 zł (piętnaście złotych) każda akcja, należących do akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 1,10% (jeden i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego i odpowiadających 1,10% (jeden i dziesięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następujących numerach seryjnych: 440-452; 1432-1438; 1586-1592; 1712-1718; 1922-1923; 2127; 2156-2157; 2189-2190; 2332-2371; 16751-16850; 17165; 17170; 17243; 17262; 17265; 17273-17278; 17290-17291; 17296; 17307; 17309; 17320-17321; 20278-20280; 20408-20409; 20463-20464; 20475-20476; 20485-20486; 21201-22200; 22568-22577; 23351-23700; 23851-23950; 24151-24250; 24400; 24445; 24701-24750; 24851-25000; 25334-25345; 26043-26048; 26125.

2. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi zostaną nabyte przez Spółkę pod firmą: W.A. - 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 3 Uchwały

1. Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wskazuje Panią Agnieszkę Hajduk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3397, jako biegłego uprawnionego do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki.

§ 4 Uchwały

Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, są zobowiązani w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w Spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki, pod rygorem unieważnienia tych dokumentów akcji w trybie art. 358 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5 Uchwały

1. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu.

3. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że w Spółce występuje znaczna liczba akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 5% procent kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci, nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentującym mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego.

4. Akcjonariusze mniejszościowi nie posiadają żadnych szczególnych uprawnień związanych z akcjami imiennymi, ani też uprawnień o charakterze osobistym, a zatem uchwała o przymusowym wykupie nie uszczupla żadnych praw dodatkowych.

5. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właściwego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.

6. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 6 Uchwały

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 7 Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.