XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 313218.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-01-13 r.
[RDF/170335/18/415]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 13.01.2017 DO 31.12.2017