XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 314548.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2012-08-31 r.
[RDF/168587/18/585]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017