XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 400120.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2004-02-06 r.
[RDF/254345/18/76]

W dniu 2018.07.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017