I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 48919.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-25 r.
[BMSiG-48793/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów wyrobów z mięsa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 10.13.Z (Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego).

Liczba rekordów:
2 160

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zakłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r.

Zarząd Zakładów Mięsnych "PEKPOL Ostrołęka" S.A. w Ławach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych "PEKPOL Ostrołęka" S.A. w Ławach na dzień 12 grudnia 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Zakończenie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

1) dotychczasową treść art. 13 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu."

- zastępuje się treścią:

"Zarząd składa się z jednego do dwóch Członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu."

2) dotychczasową treść art. 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem."

- zastępuje się treścią:

"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Spółki samodzielnie."

3) Dotychczasową treść art. 19 ust. 1 w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał"

- zastępuje się treścią:

"Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym."

4) Dotychczasową treść art. 22 ust. 2 pkt 6 Statutu w brzmieniu: "wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu."

- wykreślić.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 K.s.h.

Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami.
Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h.