IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 49073.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-12-10 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 5528/18/735
[BMSiG-48671/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu cieszyńskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie cieszyńskim (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
24 923

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu ELPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 319371 posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: 43-400 CIESZYN, UL. TOWAROWA 9 LOK.12. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt. BB VIII Ns-Rej. KRS 5528/18/735 w sprawie z urzędu przy udziale ELPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.