IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 49100.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-09-22 r., sygnatura akt: BB VIII Ns-Rej. KRS 8612/18/322
[BMSiG-48695/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza liceów ogólnokształcących

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 85.31.B (Licea ogólnokształcące).

Liczba rekordów:
5 465

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 624

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłasza o wszczęciu, w trybie art. 25a i nast. ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu STUDIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 524577, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała.
Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt. BB VIII Ns-Rej. KRS 8612/18/322 w sprawie z urzędu przy uczestnictwie STUDIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej.
Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.