XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 945992.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-23 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14947/18/316]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu dębickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie dębickim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
19 476

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa podkarpackiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podkarpackim.

Liczba rekordów:
326 086

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 123164284 NIP 9930654870
3.Firma, pod którą spółka działaKMD PROJEKT I IWONA I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA
2.Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. KOLEJOWA nr domu 2 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki24.07.2018R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ KMD PROJEKT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ KMD PROJEKT I IWONA I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.07.2018R. ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA HAŃCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĘBICY, REP. A NR 5341/2018

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaKMD PROJEKT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000515494 3. 0000515494
5.Numer REGON123164284
6.Numer NIP9930654870

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCYMBOR
2.ImionaIWONA ELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCYMBOR
2.ImionaSTANISŁAW JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCYMBOR
2.ImionaIWONA ELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCYMBOR
2.ImionaSTANISŁAW JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE