Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 946340.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-23 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23272/18/503]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza straganów spożywczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.81.Z (Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach).

Liczba rekordów:
27 051

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
433 367

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaDOBRO KRASKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina MARCINOWICE miejscowość KRASKÓW
2.Adresmiejscowość KRASKÓW nr domu 12 kod pocztowy 58-124 poczta MARCINOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki06.08.2018 R., NOTARIUSZ KATARZYNA WICHER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIDNICY PRZY UL. RYNEK 34, REP. A NR 2312/2018.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJOCHUM
2.ImionaWOLFGANG Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHOFFMANN
2.ImionaOLIVER Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ (SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ W ZARZĄDZIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJOCHUM
2.ImionaWOLFGANG Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHOFFMANN
2.ImionaOLIVER Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH