XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 947031.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-21 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7398/18/922]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów mioteł, szczotek i pędzli

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 32.91.Z (Produkcja mioteł, szczotek i pędzli).

Liczba rekordów:
390

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza centrów rozliczeniowych i firm doradztwa finansowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 66.19.Z (Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych).

Liczba rekordów:
17 127

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA ONKOLOGICZNA "ANTYRAK"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość MUROWANIEC
2.Adresmiejscowość MUROWANIEC ulica UL. SOWIA nr domu 10 kod pocztowy 86-005 poczta BIAŁE BŁOTA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu25.07.2018R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER ZDROWIA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZA WYJĄTKIEM MAJĄTKOWYCH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoTAUER HORABIK
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

2

1.NazwiskoHORABIK
2.ImionaTOMASZ JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

3

1.NazwiskoJAKIELSKA
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANOWIAK
2.ImionaBOŻENA AGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANOWIAK
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAJKO
2.ImionaADAM ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ WSPARCIA FINANSOWEGO, MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO OSÓB: 1) DOTKNIĘTYCH W SZCZEGÓLNOŚCI CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I ICH RODZIN, 2) NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN, 3) POWAŻNIE I PRZEWLEKLE CHORYCH I ICH RODZIN, 4) BĘDĄCYCH OFIARAMI KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ ICH RODZIN.