IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 50638.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-06-13 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 18738/18/478
[BMSiG-50329/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza przewoźników drogowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 49.41.Z (Transport drogowy towarów).

Liczba rekordów:
146 776

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pod sygn. akt GD VIII Ns Rej KRS 18738/18/478, wobec: EUROWIDE TRANSPORT & SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanej do KRS pod nr 423881, ostatni adres siedziby: 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 19, o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenie jej z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotowej spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić wykreślenie jego z Rejestru.