XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1054086.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-10-01 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17361/18/159]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa zachodniopomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie zachodniopomorskim.

Liczba rekordów:
243 822

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
35 551

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.10.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaFEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN
2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. PIASTÓW nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 70-325 poczta SZCZECIN kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejBIURO@FBA.PL
4.Adres strony internetowejWWW.FBA.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R., REP. A NR 3945/2018, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBURBICKI
2.ImionaRYSZARD ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej7.000,00 ZŁ.
11.Wartość wkładu umówionego10.643,66 ZŁ.
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10.643,66 ZŁ.
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJACKOWIAK
2.ImionaMARCIN DARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ.
11.Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ.
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ.
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON380993972
4.Numer KRS0000741691 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI (REPREZENTACJA SAMOISTNA), TJ. FEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON380993972
4.Numer KRS0000741691 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA