XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1054363.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-10-01 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9021/18/707]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu bydgoskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie bydgoskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
15 720

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni metalowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.74.Z (Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego).

Liczba rekordów:
5 233

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.10.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaBOHAMET - ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość CIELE
2.Adresmiejscowość CIELE ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 2 kod pocztowy 86-005 poczta BIAŁE BŁOTA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.09.2018 R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA BORKOWSKA W ZASTĘPSTWIE NOTARIUSZA MACIEJA MIELCARKA W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY KRASIŃSKIEGO 9 LOK. 1 W BYDGOSZCZY, REP. A NR 6971/2018,

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI JAWNEJ, DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: JAROSŁAW HALAREWICZ HENRYK BOGUSZ "BOHAMET - ARMATURA" SPÓŁKA JAWNA W CIELU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: BOHAMET - ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIELU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z 11 WRZEŚNIA 2018 R.

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaJAROSŁAW HALAREWICZ, HENRYK BOGUSZ "BOHAMET - ARMATURA" SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000109728 3. 0000109728
5.Numer REGON092535146
6.Numer NIP5542342840

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOGUSZ
2.ImionaHENRYK JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika7500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHALAREWICZ
2.ImionaJAROSŁAW ZENON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika7500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego15000000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOGUSZ
2.ImionaHENRYK JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAKUBOWSKI
2.ImionaRAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTITONI CHODERA
2.ImionaJOANNA BEATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAROSZ STOPPEL
2.ImionaMONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBALINOWSKI
2.ImionaKAMIL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoBOGUSZ BORSUK
2.ImionaKATARZYNA ROMANA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOSITNY

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH