XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 1055365.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-10-09 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65264/18/154]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów rybnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.23.Z (Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
1 369

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni odzieży i obuwia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.42.Z (Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia).

Liczba rekordów:
13 759

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.10.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA BENEFICIUM 2018
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 49 kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu25.09.2018R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO; PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES, JEDNOOSOBOWO ZASTĘPCA PREZESA ORAZ KAŻDY KOLEJNY, EWENTUALNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB ZASTĘPCĄ PREZESA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoHONCHAROV
2.ImionaMAKSYM Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoZADOROZHINI
2.ImionaVITALII Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji§7.1. CELEM FUNDACJI JEST: 1. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; 3. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UKRAIŃSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ W POLSCE; 5. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 7. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 8. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; 9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; 10. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 11. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - NAUKI, SZKOLNICTWO WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 12. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 13. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA] NARODOWEGO; 14. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ; 15. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 16. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; 17. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; 18. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ; 19. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW; 20. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 21. POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ; 22. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH;