XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151064.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-08-06 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/34180/18/999]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwalePOŁĄCZENIE SPÓŁKI EMOZ IMMOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ SAVAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 515 § 1 I ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ŁĄCZENIE SIĘ POPRZEZ PRZEJĘCIE) BEZ JEDNOCZESNEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI EMOZ IMMOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ SAVAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 08.11.2018 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 7579/2018) PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KURNICKIM PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI.