IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 6516.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-06-09 r., sygnatura akt: GL. X Ns-Rej. KRS 21950/17/621
[BMSiG-5816/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm wywożących śmieci

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 38.11.Z (Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne).

Liczba rekordów:
4 147

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 387

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacyjnego podmiotu "KORLEM INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GLIWICE, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 235865. Ostatnim ujawnionym w Rejestrze adresem siedziby podmiotu jest: ul. Dubois 32, 44-100 Gliwice. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą Gl. X Ns-Rej. KRS 21950/17/621 w sprawie z urzędu przy udziale "KORLEM INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GLIWICE, i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gliwice. Postępowanie wszczęto w celu ustalenia, czy podmiot posiada majątek zbywalny i faktycznie prowadzi działalność i wykreślenia podmiotu z Rejestru.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu - w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, Sąd Rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.