IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 6542.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-11-12 r., sygnatura akt: OP VIII Ns-Rej. KRS 1208/18/506
[BMSiG-5639/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 695

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa opolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie opolskim.

Liczba rekordów:
138 800

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, iż wobec INVEST BROKER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 369959, której ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby to: ul. Krakowska nr 37, 45-075 Opole, woj. opolskie, wszczęto postępowanie, sygn. akt OP VIII Ns-Rej. KRS 1208/18/506, o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie art. 25a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 2017.700 z późn. zm.).

Równocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

POUCZENIE:

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.