V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 6574.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1093/16
[BMSiG-5727/2018]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie I Ns 1093/16 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce Kłopotowskiej z domu Wojciechowskiej, córce Stanisława i Bronisławy z domu Kożuchowskiej, urodzonej w dniu 11 grudnia 1899 r. w miejscowości Drzewoszki Małe, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Czerwonego Krzyża 8 m. 16, zmarłej w dniu 25 czerwca 1987 roku, w Warszawie, wzywając spadkobierców, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do spadku pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.