V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 6581.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 800/17
[BMSiG-5734/2018]

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w II Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą akt II Ns 800/17 postępowanie z wniosku Grzegorza Lenc o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wandy, stanowiącej działkę gruntu o numerze 364/215 o powierzchni 149 m2 zapisanej w zamkniętej z mocy prawa księdze wieczystej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach nr KW Tom 13 Karta 496 Roździeń, której jako właściciel pozostaje ujawniona Katarzyna Fiedberg.

Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.