V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 6586.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 673/17
[BMSiG-5783/2018]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 673/17 toczy się postępowanie z wniosku Romana Karolaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 283, o powierzchni 1,02 ha, położoną w miejscowości Rusiec, obręb 0011 Rusiec, gmina Nadarzyn, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w Wydziale I Cywilnym, i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.