XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 40247.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-06 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2961/18/403]

W dniu 2018.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaECO MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA
2.Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO nr domu 20 kod pocztowy 81-969 poczta GDYNIA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.01.2018R., REP. A NR 286/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KUŹMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaECO MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON369331366
4.Numer KRS0000714084 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNIERYCHLEWSKI
2.ImionaMARIUSZ JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNIERYCHLEWSKI
2.ImionaANDRZEJ ARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEGO REPREZENTACJI

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaECO MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON369331366
4.Numer KRS0000714084 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA