XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 40427.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-06 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/23610/17/176]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm meblowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 31 (Produkcja mebli).

Liczba rekordów:
28 204

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i podmiejskiej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 49.31.Z (Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski).

Liczba rekordów:
4 235

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ UKS "AZARIA"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE
2.Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica UL. JANA DŁUGOSZA nr domu 47 kod pocztowy 41-949 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu10.11.2017 R. 27.11.2017 R. ZMIENIONO: PKT 10, PKT 12, PKT 22 USUNIĘTO: PKT 35 ZMIANA NUMERACJI: § 36 - § 53 NA § 35 - § 52

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ NA DOKUMENTACH FINANSOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoDUDA
2.ImionaALEKSANDRA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymI WICEPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoBOGACKA
2.ImionaPAULINA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

3

1.NazwiskoRĘKA
2.ImionaAGATA DOMINKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymII WICEPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOGACKA
2.ImionaKATARZYNA JANINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIECZOREK
2.ImionaMAREK ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 19 Z DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiA)ROZWÓJ I POPULARYZACJA TAŃCA MAŻORETKOWEGO W POLSCE, B)UPOWSZECHNIANIE UMIEJĘTNOŚCI TANECZNYCH MAŻORETEK, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NALEŻĄCYCH DO UKS AZARIA, C)PROMOCJA UKS AZARIA W KRAJU I ZA GRANICĄ, D)REPREZENTOWANIE TAŃCA MAŻORETEK W KRAJU I ZA GRANICĄ, E) ZRZESZENIE GRUP MAŻORETKOWYCH, ICH WZAJEMNA WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, F)PROMOCJA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE W KRAJU I ZA GRANICĄ, G)ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW NA TURNIEJE ORAZ PRZEGLĄDY TAŃCA, H)PROPAGOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, I)PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ORAZ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD LUDZI MŁODYCH, J)DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWA NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I ŚLĄSKA, K)ODZIAŁYWANIE W ZAKRESIE WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO, PODNOSZENIE KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO I FORM TOWARZYSZKICH, L)ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WRAŻLIWOŚCI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ, Ł)ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ TANECZNO-MUZYCZNYCH, M)AKTYWNE UCZESTNICZENIE W DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, OŚWIATOWEJ I WYCHOWAWCZEJ, N)POMOC W ZDOBYWANIU WIEDZY I POSZERZENIE ZAINTERESOWAŃ, O)ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ OSÓB SZCZEGÓLNIE UTALENTOWANYCH TANECZNIE, POPIERANIE I OPIEKA NAD NAMI.