XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 40431.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-06 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1275/18/550]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm świadczących usługi wspomagające rolnictwo

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 01.6 (Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach).

Liczba rekordów:
17 991

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu wąbrzeskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie wąbrzeskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
4 818

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA POMOCY POKRZYWDZONYM W BIZNESIE "VICI EXITUS"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina DOBRZYNIEWO DUŻE miejscowość FASTY
2.Adresmiejscowość FASTY ulica UL. ŁYSKOWSKA nr domu 12E kod pocztowy 15-694 poczta FASTY kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.11.2017 R. 23.01.2018 R. ZMIENIONO § 3 UST. 2, § 6, § 7 UST. 3, WYKREŚLONO § 24, ZMIENIONO § 25, ZMIENIONO NUMERACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW STATUTU

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU, STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoSEROKA
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSEROKA
2.ImionaMAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy94 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji 1. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, 2. WSPIERANIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH DLA UZYSKANIA I UTRZYMANIA TRWAŁEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI, 3. PROMOWANIE IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TYM PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARKI, 4. TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, 5. TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, 6. WSPIERANIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH, 7. ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI KONSUMENCKIEJ, 8. PROMOWANIE NAUKI I ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, 9. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, 10. WSPIERANIE RÓWNOUPRAWNIENIA, 11. OCHRONA PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW, 12. PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ, 13. WALKA Z BEZROBOCIEM, 14. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, 15. PROPAGOWANIE WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ, 16. OCHRONA ŚRODOWISKA, 17. WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z MAŁYCH MIAST I WSI, 18. PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, 19. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, 20. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 22. WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ BUDOWY DRÓG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ NA WSI ORAZ ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ, 23. DOBROCZYNNOŚĆ, 24. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA, 25. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA INWALIDÓW, 26. PROMOWANIE ZASAD ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, 27. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE W TYM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, 28. MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI WŁADZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH, 29. DZIAŁALNOŚCI NA RZEC ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2010, NR 234 POZ. 1536 Z PÓŹN. ZM.) W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 4 UST. 1, PKT 1-32 TEJ USTAWY.