XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 40432.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-06 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2592/18/363]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów monopolowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.25.Z (Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
5 111

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu łosickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie łosickim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
7 529

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA UPGRADE
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA
2.Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. DESZCZOWA nr domu 4 kod pocztowy 81-577 poczta GDYNIA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu29-12-2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER TURYSTYKI I SPORTU

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI UPGRADE
2.Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZĄRZADU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoMALATYŃSKI
2.ImionaPRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiPROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ, INICJOWANIE I PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ, INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE POZIOMU EDUKACJI OBYWATELI W ZAKRESIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ, UPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ROZWOJU CZŁOWIEKA, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, WDRAŻANIE NOWATORSKICH METOD I FORM PODNOSZENIA POZIOMU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUDZI W RÓŻNYM OKRESIE ŻYCIA, WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE PROMOWANIE I DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTU POLSKIEGO, PROMOWANIE MŁODYCH ZAWODNIKÓW SPORTOWYCH, PROMOWANIE KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH, ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I INTEGRACYJNYCH, PRACA NA RZECZ PROFESJONALIZACJI SPORTU, DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, EDUKACJA, WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ, SPECJALISTYCZNYCH KONFERENCJI, SEMINARIÓW, WARSZTATÓW, STUDIÓW I BADAŃ NAUKOWYCH, PRELEKCJI I SPOTKAŃ PUBLICZNYCH, A TAKŻE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM.