XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 50439.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-28 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53697/17/572]

W dniu 2018.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUCHWAŁA Z DNIA 01.12.2017 R. - ZMIANA § 1 UST. 2, § 5, § 6, § 12, § 13 UST. 2, § 23.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDRYLL
2.ImionaHALINA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDRYLL
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDRYLL
2.ImionaHALINA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016