Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 51495.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-14 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11522/17/49]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza banków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.19.Z (Pozostałe pośrednictwo pieniężne).

Liczba rekordów:
6 743

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
384 316

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.02.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni10.04.2017 R., REPERTORIUM A NR 2030/2017, NOTARIUSZ DANUTA AMBROZIAK KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, ZMIENIONO: W § 5 UST. 3, W § 8 UST. 3 PKT 1, W § 8 UST. 3 PKT 3, § 9 UST. 1, W § 9 UST. 3, W § 9 UST. 6, W § 9 UST. 8, W § 11 UST. 2, W § 11 UST. 3, W § 12 PKT 3, W § 13 UST. 4, W § 14 UST. 1 PKT 2 PPKT B, W § 14 UST. 3, W § 14 UST. 5, § 16, W § 19 UST. 5 PKT 15, W § 19 UST. 5 PKT 16, W § 19 UST. 5 PKT 17, W § 19 UST. 6, W § 20 UST. 6, W § 20 UST. 8, W § 21 UST. 6 PKT 1, W § 22 UST. 4, W § 27 UST. 2 PKT 1, W § 27 UST. 2 PKT 6, W § 27 UST. 2 PKT 7, W § 27 UST. 2 PKT 9, W § 27 UST. 2 PKT 17 I 18, W § 27 UST. 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ, W § 30 UST. 1, W § 30 UST. 4, W § 32 UST. 3 I 4, W § 33 UST. 2 PKT 3, W § 33 UST. 2 PKT 10, W § 33 UST. 4, W § 33A UST. 1 PKT 1 I 2 I UST. 2, W § 36 UST. 4, W § 37 UST. 1 PKT 3-5, W § 40 UST. 2, W § 41 UST. 3, W § 44 UST. 3, § 45, ZMIENIONO BRMIENIE W TYTULE ROZDZIAŁU XI, § 46 I § 47, NUMERACJĘ § 50, 51 I 52, W NOWYM § 50 ZMIENIONO NUMERACJĘ UST. 4, ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO § 53, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 54 I 55 I NADANO IM NOWĄ TREŚĆ, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 56-58, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 59 I 60, ZMIENIONO TREŚĆ NOWEGO § 58 UST. 2, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 61. SKREŚLONO: W § 2 SKREŚLONO ZAPIS NA KOŃCU PARAGRAFU, W § 10 UST. 4, W § 14 UST. 1 PKT 3 PPKT C, W § 27 UST. 2 PKT 5 PPKT B I C, W § 33A UST. 4, DOTYCHCZASOWY § 48 I § 49, W NOWYM § 59 SKREŚLONO UST. 2. DODANO: W § 2 DODANO PKT 4 I 5, W § 3 DODANO UST. 3 I 4, W § 4 DODANO UST. 4, W § 8 UST. 3 DODANO PKT 4, W § 9 UST. 2 PKT 3, W § 9 UST. 9 I 10, W § 13 UST. 5-11, W § 19 UST. 5 PKT 18-23, W § 21 UST. 3 PKT 3, W § 27 UST. 2 PKT 19-25, W § 28 UST. 5-7, W § 30 UST. 7-9, W § 31 UST. 3-7, W § 37 UST. 1 PKT 6, W NOWYM § 50 DODANO UST. 4 I 5, W NOWYM § 56 DODANO UST. 3 I 4.

Dział 2.

Rubryka 4. Pełnomocnicy

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoLEWANDOWSKA
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Zakres pełnomocnictwa1.KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE ODDZIAŁ W BEDLNIE 2.PODPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU 3.PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWIE UDZIELANIA KREDYTÓW W PRZYPADKU,GDY ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTOBIORCY W BANKU NA SKUTEK PRZYZNANIA KREDYTU NIE PRZEKROCZY KWOTY 50.000,00 ZŁ 4.PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJMOWANIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH,GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU PRZEKRACZA 5% FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU 5. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE A.JEDNOOSOBOWO-W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH,O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 - PRAWO BANKOWE B.WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM - W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW ZABEZPIECZEŃ ORAZ W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁU.

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwa 1. KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE, ODDZIAŁ W BEDLNIE. 2. PODPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU. 3. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJMOWANIA WKŁADÓW PIENIEŻNYCH, GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU PRZEKRACZA 5 % FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU. 4. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE: A) JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, B) WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW ZABEZPIECZEŃ ORAZ W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁU.

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoGÓRECZNA
2.ImionaMARIOLA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Zakres pełnomocnictwa1.KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE ODDZIAŁ W OPOROWIE 2.PODPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU 3.PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWIE UDZIELANIA KREDYTÓW W PRZYPADKU,GDY ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTOBIORCY W BANKU NA SKUTEK PRZYZNANIA KREDYTU NIE PRZEKROCZY KWOTY 30.000,00 ZŁ 4.PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJMOWANIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH,GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU PRZEKRACZA 5% FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU 5.SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE A.JEDNOOSOBOWO-W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH,O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 - PRAWO BANKOWE B.WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM - W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW ZABEZPIECZEŃ ORAZ W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁU.

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwa 1. KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE, ODDZIAŁ W OPOROWIE. 2. PODPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU. 3. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJMOWANIA WKŁADÓW PIENIEŻNYCH, GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU PRZEKRACZA 5 % FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU. 4. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE: A) JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, B) WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW ZABEZPIECZEŃ ORAZ W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁU.

WYKREŚLIĆ

3

1.NazwiskoSZCZEŚNIAK
2.ImionaJOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa 1. DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU BANKU W BEDLNIE W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DYREKTORA. 2. DO ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA JEDNOOSOBOWO W ODDZIALE BANKU W BEDLNIE ZAWARTYCH UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY - PRAWO BANKOWE. 3. DO ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA ZAWARTYCH UMÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU I WYPOWIADANIU UMÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK MOGĄ BYĆ SKŁADANE TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. 4. PEŁNOMOCNICTWA NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. 5. CZAS TRWANIA PEŁNOMOCNICTWA JEST NIEOKREŚLONY. WAŻNE JEST ONO DO CHWILI ODWOŁANIA. 6. POWYŻSZE PEŁNOMOCNICTWO NIE POZBAWIA ZARZĄDU PRAWA DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU.

4

Dla pozycji:

1.NazwiskoSTOLARSKA
2.ImionaMARZENA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

4.Zakres pełnomocnictwa1.KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE ODDZIAŁ W KRZYŻANOWIE 2.PODPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU 3.PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWIE UDZIELANIA KREDYTÓW W PRZYPADKU,GDY ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTOBIORCY W BANKU NA SKUTEK PRZYZNANIA KREDYTU NIE PRZEKROCZY KWOTY 30.000,00 ZŁ 4.PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJMOWANIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH,GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU PRZEKRACZA 5% FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU 5.SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE A.JEDNOOSOBOWO-W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH,O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 - PRAWO BANKOWE B.WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM - W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW ZABEZPIECZEŃ ORAZ W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁU.

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwa 1. KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE, ODDZIAŁ W KRZYŻANOWIE. 2. PODPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU. 3. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJMOWANIA WKŁADÓW PIENIEŻNYCH, GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU PRZEKRACZA 5 % FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU. 4. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE: A) JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, B) WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW ZABEZPIECZEŃ ORAZ W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁU.

WYKREŚLIĆ

5

1.NazwiskoLEWANDOWSKA
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa1) KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE ODDZIAŁ W KRZYŻANOWIE, 2) PODPISYWANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU ODDZIAŁU, 3) PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJMOWANIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH, GDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZBOWIĄZANIA W STOSUNKU DO JEDNEGO PODMIOTU PRZEKRACZA 5% FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU, 4) SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE: A) JEDNOOSOBOWO-W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 - PRAWO BANKOWE, B) WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM - W ZAKRESIE ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW ZABEZPIECZEŃ ORAZ W ZAKRESIE ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁU

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016