I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10845.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-12-16 r.
[BMSiG-10168/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm świadczących usługi programistyczne

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 62.01.Z (Działalność związana z oprogramowaniem).

Liczba rekordów:
51 859

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Szczecin

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Szczecin (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
68 557

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd spółki BLSTREAM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie (plac Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000652746, NIP: 8513202115 , o kapitale zakładowym w wysokości 103.088.900,00 PLN, opłaconym w całości (dalej jako "Spółka"), działając w oparciu o art. 398 ksh, art. 399 § 1 ksh, a także 14 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 6 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako: "NWZA"). NWZA odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. Emilii Plater 53 (Warsaw Financial Center), 00-113 Warszawa, o godzinie 1000(dziesiątej).

Określa się, że akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w NWZA, jeżeli zostały złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA lub jeżeli zostaną złożone u dowolnego notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej, na dowód czego zostanie wydane zaświadczenie w języku polskim (lub w języku obcym wraz z dołączonym tłumaczeniem przysięgłym), o którym mowa w art. 406 § 2 zdanie 2 i 3 ksh, które to zaświadczenie zostanie złożone do protokołu NWZA.

Porządek obrad NWZA jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

6. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie § 4 ust. 1 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki,
b) zmiany § 3 Statutu Spółki,
c) zmiany § 6 ust. 3 Statutu Spółki,
d) zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki,
e) zmiany § 8 ust. 2 Statutu Spółki,
f) zmiany § 10 ust. 2 i 4 Statutu Spółki,
g) zmiany § 13 ust. 1 i 3 Statutu Spółki,
h) zmiany § 17 ust. 2 Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 455 § 2 ksh Zarząd wskazuje, że uchwała w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego jest podejmowana w celu przeprowadzenia procedury umorzenia akcji własnych Spółki i dostosowania wysokości kapitału zakładowego do jego wysokości po umorzeniu akcji własnych. Kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100), poprzez umorzenie 3.000 (trzech tysięcy) akcji własnych Spółki serii A.

Na podstawie art. 402 § 2 ksh Zarząd BLSTREAM S.A. niniejszym podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki wraz z aktualnym brzmieniem tych zapisów:

Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

"1. Firma Spółki brzmi: "BLSTREAM" Spółka Akcyjna."
"2. Spółka może używać skrótu firmy "BLStream" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

Projektowana zmiana § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

"1. Firma Spółki brzmi: intive Spółka Akcyjna."
"2. Spółka może używać skrótu firmy: intive S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

Dotychczasowa treść § 3 Statutu Spółki:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

b) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

c) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

d) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

e) PKD 42.1 - Roboty związane z budowa dróg kołowych i szynowych;

f) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-

g) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

h) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;

i) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;

j) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;

k) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;

l) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;

m) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;

n) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

o) PKD 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;

p) PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej;

q) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

r) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;

s) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;

t) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

u) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

v) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

w) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

x) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;

y) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

z) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

aa) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;

bb) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

cc) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

dd) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

ee) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

ff) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

gg) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

hh) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

ii) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

jj) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

kk) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

ll) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;

mm) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

nn) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
oo) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy;
pp) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;

qq) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

rr) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

ss) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

tt) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

uu) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

vv) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,

z wyłączeniem holdingów finansowych;

ww) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

xx) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

yy) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;

zz) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

aaa) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;

bbb) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

ccc) PKD 73.1 - Reklama;
ddd) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

eee) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

fff) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

ggg) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

hhh) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

iii) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;

jjj) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

kkk) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

lll) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

mmm) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

nnn) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

ooo) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

ppp) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

qqq) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

rrr) PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

sss) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych."

Projektowana zmiana § 3 Statutu Spółki:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

b) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

c) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

d) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

e) PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych;

f) PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

g) PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

h) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;

i) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;

j) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;

k) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;

l) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;

m) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;

n) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

o) PKD 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;

p) PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej;

q) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

r) PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;

s) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;

t) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

u) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

v) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

w) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

x) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;

y) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

z) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

aa) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;

bb) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

cc) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

dd) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

ee) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

ff) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

gg) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

hh) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

ii) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

jj) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

kk) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

ll) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;

mm) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

nn) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
oo) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy;
pp) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;

qq) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

rr) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

ss) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

tt) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

uu) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

vv) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

ww) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

xx) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

yy) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

zz) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;

aaa) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

bbb) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;

ccc) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

ddd) PKD 73.1 - Reklama;
eee) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

fff) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

ggg) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

hhh) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

iii) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

jjj) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;

kkk) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

lll) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

mmm) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

nnn) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

ooo) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

ppp) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

qqq) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

rrr) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

sss) PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

ttt) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych."

Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.088.900 zł (sto trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na:

a) 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

b) 1.027.889 (milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda."

Projektowana zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.788.900 zł (sto dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 1.027.889 (milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda."

Dotychczasowa treść § 6 ust. 3 Statutu Spółki:

"W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza."

Projektowana zmiana § 6 ust. 3 Statutu Spółki:

"W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, działająca poprzez dwóch swoich członków, wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej."

Dotychczasowa treść § 7 ust. 2 Statutu Spółki:

"Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą."

Projektowana zmiana § 7 ust. 2 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, regulujący zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu."

Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

"W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)."

Projektowana zmiana § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

"W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych)."

Dotychczasowa treść § 10 ust. 2 i 4 Statutu Spółki:

"2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę."
"4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:

- akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania trzech członków Rady,

- w przypadku gdy brak jest akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące co najmniej 80% (osiemdziesiąt) kapitału zakładowego, członkowie Rady powoływani i odwoływani się przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych."

Projektowana zmiana § 10 ust. 2 i 4 Statutu Spółki:

"2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje. Walne Zgromadzenie może ponadto uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę."
"4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zwykłą większością głosów."

Dotychczasowa treść § 13 ust. 1 i 3 Statutu Spółki:

"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku."
"3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przynajmniej 7 (siedem) dni."

Projektowana zmiana § 13 ust. 1 i 3 Statutu Spółki:

"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym."
"3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przynajmniej 7 (siedem) dni. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przekazana członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, o ile członek Rady Nadzorczej wyraził uprzednio pisemną zgodę na tę formę komunikacji, wskazując swój numer faksu lub swój adres poczty elektronicznej do tego celu." Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 Statutu Spółki:
"Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad."

Projektowana zmiana § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

"Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad."