Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10945.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-19 r., sygnatura akt: XX Ns-Rej. KRS 2421/18/614
[BMSiG-10104/2018]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 25.01.2018 r. zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ust. 1 lit. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EURO-PRZYSTAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skierniewicach (adres siedziby: 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 75/83 lok. 113, NIP 8360006871 , REGON 750406550 ; KRS 0000115668), bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EURO-PRZYSTAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skierniewicach nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.